Ouder-kindtransactie zonder huurbetaling afgestraft

Als een ouder de eigen woning aan het kind over heeft gedragen, maar zelf in de woning blijft wonen, moet de ouder huur betalen aan het kind. Gebeurt dat niet dan zal het kind bij overlijden van de ouder erfbelasting moeten betalen.

De Successiewet bepaalt dat de ouder een genot van een vruchtgebruik heeft indien hij tegenover het genot dat hij van de woning heeft, niet jaarlijks daadwerkelijk een bedrag betaalt dat ten minste gelijk is aan 6% van de WOZ-waarde van de woning.

Onlangs moest het hof in Den Haag oordelen over een vergelijkbaar geval. Een moeder is na de overdracht van haar woning aan haar kind, in de woning blijven wonen. Daardoor had zij genot van de woning in de zin van de Successiewet.
Tevens heeft moeder voor dat (woon)genot geen 6% van de WOZ-waarde betaald aan haar kind. Volgens het hof is daarmee voldaan aan de voorwaarden van artikel 10 van de Successiewet. Tevens is naar het oordeel van het hof het gebruik van de woning door moeder ten laste gekomen van haar kind nu het kind daardoor niet het exclusieve gebruik had van de woning.

Het kind moet bij het overlijden van de moeder erfbelasting betalen over een deel van de waarde van de woning.
Wilt u meer weten? Bel gerust met ons kantoor voor meer informatie.