Uw rechten als schuldeiser na een fusie of splitsing

Als schuldeiser van een onderneming kunt u – na een juridische fusie of splitsing van die onderneming – plotseling met een heel nieuwe partij te maken krijgen. Voor u is dan het probleem wie u moet aanspreken als schuldenaar.

Bescherming van schuldeisers

De wet geeft er gelukkig regels voor, waarmee u als schuldeiser wordt beschermd. Zo moet een voorgenomen fusie of splitsing in een landelijk verspreid dagblad worden aangekondigd. U bent daarmee in de gelegenheid kennis ervan te nemen en ertegen in verzet te komen. Een andere beschermingsmaatregel is de aansprakelijkheidsregeling. Daarin staat, kort samengevat, dat de nieuwe rechtspersoon aansprakelijk is voor de schulden die de rechtsvoorgangers ten tijde van de fusie of splitsing open hadden staan. De derde beschermende maatregel is dat de rechter een overeenkomst kan wijzigen of ontbinden als deze onredelijk of onbillijk is.

Vergeten voorwerpenregeling

Er bestaat nog een vierde beschermingsregel, die onlangs ook wel werd omschreven als de ‘vergeten voorwerpenregeling’. Daarin staat dat wanneer na een splitsing niet duidelijk is aan welke rechtspersoon een vermogensbestanddeel toebehoort, de na de splitsing bestaande rechtspersonen tezamen als rechthebbenden daarop worden beschouwd. Zij moeten dan naar evenredigheid van hun aandeel in het vermogen de schuld betalen. Als niet het gehele vermogen is overgegaan, blijft de gesplitste rechtspersoon rechthebbende.

Heldere omschrijving

Het is belangrijk om bij splitsing en fusie een duidelijke beschrijving van de vermogensbestanddelen op te nemen die naar een andere rechtspersoon overgaan. Als de beschrijving onduidelijk is, zijn alle verkrijgende rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk. Is echter aan de hand van de beschrijving helder wie de rechtsopvolger is, wordt een milder aansprakelijkheidsregime toegepast.

Maak een afspraak

Wilt u meer weten over fusie of splitsing in het algemeen of de beschrijving van vermogensovergang in het bijzonder? Bij Notarispraktijk Van Dongen hebben we hier ruime ervaring mee. Bel ons voor het maken van een afspraak.